လ Buffalo အတွက်အားလပ်ရက်ရာသီကိုခင်တွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို