အရီဇိုးနား

More: Phoenix မြို့ , ဂရန်း Canyon အ , ဆီဒိုးနား , တာက်ဆန်